INTEGRITEIT


Binnen het Advocaten Comité staat het begrip 'integriteit' centraal, en wel in beide betekenissen van het woord:

Integriteit als onkreukbaarheid, professionele integriteit
Een professional heet integer als hij zijn macht of zijn bevoegdheden nimmer zal gebruiken louter voor eigen gewin ten koste van een ander. Als hij waakt voor belangenverstrengeling. Als hij er geen verborgen agenda op na houdt maar de koninklijke weg bewandelt.

Aanzetten tot waarborging van professionele integriteit vindt plaats met behulp van allerlei protocollen van inspecties, tuchtraden, intervisie- en klachtencommissies, door een wettelijk voorgeschreven waarheidsplicht, door een Gedragscode Familierechtadvocaten en, in meest fundamentele zin, door ambtseed.

Voor verdere uitwerking van het begrip professionele integriteit zij verwezen naar http://www.integriteitoverheid.nl/

Integriteit als onschendbaarheid, als grondrecht
Onaantastbaarheid. De overheid mag geen inbreuk plegen op onaantastbare rechten van burgers tenzij, en slechts voor zover, de wet daarvoor een deugdelijke grondslag verschaft, gebaseerd op ernstige redenen die noodzaken tot een inbreuk.

Het eerste doel van een grondwet en van veel internationale verdragen is: bescherming van deze grondrechten.

Integriteit van het ouderschap is een grondrecht dat, naar de mening van het Advocatencomité, als zodanig gecodificeerd zou moeten worden, en wel als een aan artikel 11 van de Grondwet toe te voegen tweede lid, dat zou moeten luiden: "Iedere ouder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn ouderschap".