Noten

*De auteur is veel dank verschuldigd aan Dr. Marga Akkerman en Prof. Dr. Corine de Ruiter voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
 1. Inspectie Jeugdzorg, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Casusonderzoek Zeist - Onderzoek na het overlijden van twee kinderen. Utrecht, September 2013. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-254047.pdf
 2. http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM003.2014Kinderombudsmanadviesrapportvechtscheidingen.pdf
 3. In het begin van de vorige eeuw wilde een nieuwe stroming, het behaviorisme, de psychologie verwetenschappelijken en daartoe de uit epistemologisch oogpunt uitzichtloze introspectieve methode, en daarmee elke referentie naar het bewustzijn, in de ban doen. Alleen het uiterlijk waarneembare en meetbare gedrag werd gezien als toelaatbaar studiemateriaal. Psychologie werd, naar het model van de wetenschappelijke methode in de fysica, de (experimentele) studie van het gedrag in relatie tot uitwendige stimuli, met als belangrijke toepassing de gedragsbeďnvloeding door conditionering. Na W.O.II zette de z.g. ‘cognitieve wending’ de psychologie op een nieuwe wetenschappelijke koers met een theorie die zich ook richt op het voor experimenteel onderzoek toegankelijk maken van mentale processen en cognities die daarin een rol spelen, zoals begrip, kennis, angst, wanhoop, (on)zekerheid enz. en de verwerking van deze cognities.
 4. NRC Handelsblad, 19 mei 2013
 5. Prof. Margot Trappenburg in: Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing, Jrg.8 – nr 4 juli 2010, Themanummer gewijd aan de Dag van het Risico, 19 mei 2010 (Min. Biza).
 6. NRC Handelsblad 17 juni 2013
 7. R.P. Cleveringa, Rede voor rechtenstudenten bij de opening van het academisch jaar, 17 september 1940 (niet te verwarren met de beroemde rede naar aanleiding van het ontslag van Meijers). (Zie: W.J. Veraart, De passie voor een alledaagse rechtsorde. Oratie VU 2010)
 8. NRC Handelsblad, 19 mei 2013
 9. Ter onderscheiding van het hogere, met het familierecht te verwezenlijken, belang van kind, zoals vrede tussen de ouders.
 10. Term ontleend aan de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman, De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen, 6 nov. 2012, rapportnummers 2012/166 en KOM5A/2012, pag. 23
 11. Zie ook Prof. Ido Weijers over repressie zonder juridisch kader in: NJB 22-11-2013 – AFL. 41 2872 Jeugdwet biedt onvoldoende rechtsbescherming
 12. Hessing D.J. en P.J. van Koppen. "Het Hart van de Rechts-psychologie" in Het Hart van de Zaak. P.J. van koppen, D.J. Hessing en H.F.M. Crombach, red. Deventer 1997
 13. Weijers, t.a.p.
 14. P.J.A. Prinsen, Rechtszekerheid en omgangsregeling. Met commentaar van Mr M.A. van der Ham, kinderrechter te ’s-Gravenhage, Mr A.C. Quick-Schuijt, vice-president rechtbank Utrecht, Mr P.J.A.Th. van Teefelen, vice-president rechtbank Breda, Mr G.H. Zweers, vice-president rechtbank Haarlem. FJR 1992,11
 15. Prof. Dr. Job de Ruiter: ‘Belangrijk Bezoek", oratie 1970, VU
 16. Prof. Madzy Rood-de Boer, De Toverformule: in het belang van het kind (Vertaling van: Goldstein, Joseph, Anna Freud, Albert Solnit, Beyond the best interest of the child), Deventer: Kluwer1979, p. 134.
 17. W.o. 32015, Herziening Maatregelen van Kinderbescherming, inmiddels als hamerstuk de E.K. gepasseerd.
 18. Adviesaanvraag voorstellen scheiding- en omgangsproblematiek door de Minister van Justitie d.d. 29 oktober 2003, kenmerk 5252247/03/6, pag.2
 19. Gw. Artikel 11: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.